UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ERCAN BAHTİYAR

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2004 - 2008

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UŞAK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE PR.
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2012

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (YL) (TEZLİ)
  Türkiye'de 1990 sonrası piyasa ekonomisi: Avrupa Birliği'ne üyelik ve ekonomik özgürlükler açısından bir değerlendirme
 • Doktora

  2013 - 2019

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (DR) (AFYON KOCATEPE ÜNİV. ORTAK)
  Ekonomik özgürlükler ve vergi gelirleri arasındaki ilişki: OECD ülkeleri örneği
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 56
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 77.5
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Maliye

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  - MALİYE BÖLÜMÜ - MALİYE TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2010 - 2014

 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2021-2022
 • Vergi Ceza Hukuku - Lisans, 2021-2022
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2021-2022
 • Türk Vergi Sistemi I - Lisans, 2021-2022
 • Uluslararası Mali Araştırmalar II - Lisans, 2020-2021
 • Kamu Teşebbüsleri Ekonomisi - Lisans, 2020-2021
 • Vergi Yargısı - Lisans, 2020-2021
 • Türk Vergi Sistemi II - Lisans, 2020-2021
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2020-2021
 • Vergi Ceza Hukuku - Lisans, 2020-2021
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2020-2021
 • Türk Vergi Sistemi I - Lisans, 2020-2021
 • Kamu Teşebbüsleri Ekonomisi - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası Mali Araştırmalar II - Lisans, 2019-2020
 • Türk Vergi Sistemi II - Lisans, 2019-2020
 • Vergi Yargısı - Lisans, 2019-2020
 • Mali Sosyoloji - Lisans, 2019-2020
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2019-2020
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2019-2020
 • Vergi Ceza Hukuku - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAHTİYAR ERCAN,ODABAŞ HAKKI, Vergi Gelirlerini Etkileyen Bir Faktör Olarak Ekonomik Özgürlükler: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Analiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÖZEN AHMET,BAHTİYAR ERCAN,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Toplumsal Denetimi: Kent Konseyi Örneği, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZEN AHMET,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL,BAHTİYAR ERCAN, Türkiye’de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Bir Enerji Kaynağı: Rüzgar Enerjisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, TAYTAK MUSTAFA,BAHTİYAR ERCAN, HESAP VERME SORUMLULUĞU ÇERÇEVESİNDETÜRK SAYIŞTAY’ININ ROLÜ, Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergis
 • Ulusal Hakemli 2011, ODABAŞ HAKKI,BAHTİYAR ERCAN, Euro Bölgesi ve Mali İstikrarsızlık Yeni Avrupa İstikrar Mekanizması Başarılı Olacak mı, Ekonomi Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, ODABAŞ HAKKI,BAHTİYAR ERCAN, Küresel Kriz Bağlamında AB Üye Ülkeleri Bütçe Açıkları Genel Bir Değerlendirme, Ekonomi Bilimleri Dergisi
 • 27.04.2017, Uluslararası, Innovation and Global Issues in Social Sciences Platform, KARABACAK MUSTAFA,BAHTİYAR ERCAN, Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Borç ve Enflasyon: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleriyle Bir Analiz, Özet bildiri
 • 23.01.2018, Uluslararası, The Seventh International Conference in Economics, BAHTİYAR ERCAN,KARABACAK MUSTAFA, Ekonomik Özgürlük ve İnsani Gelişmişlik: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Nedensellik Testi, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. International Applied Social Sciences Congress, BAHTİYAR ERCAN, Dijital Ekonominin Gelişimi ve Yeni Vergileme Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme, Özet bildiri
 • 14.11.2013, Uluslararası, 250. Yılında II. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, BAHTİYAR ERCAN, GENÇ ERHAN, Avrupa Ekonomik Krizi ve Almanya nın Kurtarıcı Rolü, Özet bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, 2. Uşak Sempozyumu, TAYTAK MUSTAFA,BAHTİYAR ERCAN, Uşak İlinde Mükelleflerin Vergiye Karşı Gönüllü Uyumunu Etkileyen Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • 06.10.2012, Ulusal, 5. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, BAHTİYAR ERCAN, Avrupa Birliği Borç Krizi ve GİİPS Ülkeleri, Özet bildiri
 • 05.12.2018, Uluslararası, İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi (İZCEAS), BAHTİYAR ERCAN,KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, AB Ülkeleri ve Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Panel Veri Analizi, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, MEÇİK OYTUN, BAHTİYAR ERCAN, KARABACAK MUSTAFA, Managing Risk and Decision Making in Times of Economic Distress, Part A, 2022, Emerald Publishing Limited, 978-1-80117-426-8
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, BAHTİYAR ERCAN, Havacılık Ekonomisi, 2021, Nobel Basım Yayın Dağıtım., 978-625-417-371-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, BAHTİYAR ERCAN, KARABACAK MUSTAFA, Küreselleşen Dünyada Mali ve İktisadi Meseleler, 2021, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 978-625-7667-50-0
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, BAHTİYAR ERCAN,TAYTAK MUSTAFA, Vergi Sistemleri Seçilmiş Ülke Örnekleri, 2020, IJOPEC Publication Limited, 978-1-913809-01-0
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, BAHTİYAR ERCAN, Türkiye’de Mali Teşvik Sistemi ve Uygulamaları, 2019, Ekin Yayınevi, 978-605-327-864-1
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, KARABACAK MUSTAFA,BAHTİYAR ERCAN, Global Issues in Social Sciences, 2017, Peter Lang, 978-3-631-74715-5