UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MUSTAFA KARABACAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2004 - 2008

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2010

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
  Türkiye için döviz kuru rejimi tercihi
 • Doktora

  2010 - 2016

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (DR)
  Uzun dönem reel döviz kurlarının belirlenmesi ve reel döviz kurlarının yanlış dengelenmesi: Türkiye örneği
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 82
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Makro İktisat

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT BÖLÜMÜ - İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2016

  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İKTİSAT BÖLÜMÜ - İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2019 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kalite Kurulu Üyeliği

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2009 - 2018

 • Kriz Ekonomisi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler - Lisans, 2018-2019
 • Para ve Banka - Lisans, 2018-2019
 • Para Teorisi - Lisans, 2018-2019
 • Matematiksel İktisat I - Lisans, 2018-2019
 • Matematiksel İktisat II - Lisans, 2017-2018
 • Çağdaş Para Teorileri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Finansal Ekonomik Analiz - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Mikro İkti - Lisans, 2017-2018
 • Türkiye Ekonomisi - Lisans, 2017-2018
 • İktisat Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • İktisat Tarihi - Lisans, 2017-2018
 • Matematiksel İktisat - Lisans, 2017-2018
 • Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler - Lisans, 2017-2018
 • Türkiye’de İktisadi Düşüncenin Evrimi - Lisans, 2016-2017
 • Finansal Matematik - Lisans, 2016-2017
 • Türkiye Ekonomisi - Lisans, 2016-2017
 • İktisat Sosyolojisi - Lisans, 2016-2017
 • İktisat Tarihi - Lisans, 2016-2017
 • Matematiksel İktisat - Lisans, 2016-2017
 • Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler - Lisans, 2016-2017
 • Ulusal Hakemli 2018, ÇALIŞKAN ŞADAN,KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Türkiye’de Uzun Dönemde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, MEÇİK OYTUN,KARABACAK MUSTAFA, G20 Ülkelerinde Emisyonlar ve GSYH Arasındaki İlişki, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ÇALIŞKAN ŞADAN,KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Türkiye Ekonomisinde Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Yaklaşımı, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED)
 • Uluslararası Hakemli 2017, GEREK SEVGİ,KARABACAK MUSTAFA, Davranışsal Denge Döviz Kuru Yaklaşımı ile Reel Döviz Kurlarının Yanlış Dengelenmesinin Ölçülmesi: Türkiye Örneği, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, GEREK SEVGİ,KARABACAK MUSTAFA, Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı ile Türkiye’de Reel Döviz Kuru Yanlış Dengelenmesinin Belirlenmesi: Yapısal Kırılmalı ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri ile Bir Analiz., Journal of Life Economics
 • Uluslararası Hakemli 2014, KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN,GENÇ ERHAN, Koşullu Değişen Varyans Modelleriyle BIST-100 Endeks Getirisi ve altın Getiri Serisi Volatilitesinin Tahmini., Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ÇALIŞKAN ŞADAN,KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Türkiye de Sağlık Ekonomik Büyüme İlişkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, ÇALIŞKAN ŞADAN,KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Türkiye de Eğitim Ekonomik Büyüme İlişkisi 1923 2011 Kantitatif Bir Yaklaşım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, MEÇİK OYTUN, GENÇ ERHAN, KARABACAK MUSTAFA, Uşak Ekonomisi ve Yerel Dinamiklerin Rolü, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, MEÇİK OYTUN,KARABACAK MUSTAFA, ARIMA Modelleri ile Enflasyon Tahminlemesi Türkiye Uygulaması, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • 27.04.2017, Uluslararası, Innovation and Global Issues in Social Sciences Platform, KARABACAK MUSTAFA,BAHTİYAR ERCAN, Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Borç ve Enflasyon: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testleriyle Bir Analiz, Özet bildiri
 • 24.10.2020, Ulusal, C-IASOS I. Ulusal Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, ÇALIŞKAN ŞADAN,KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Covid-19 Salgınının Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri, Tam metin bildiri
 • 23.09.2016, Uluslararası, 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ: “GÖÇ, YOKSULLUK VE İSTİHDAM”, MEÇİK OYTUN,KARABACAK MUSTAFA, TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ORTA GELİR TUZAĞI VE GÖÇ SORUNSALINA RYBCZYNSKI TEOREMİ YAKLAŞIMI, Tam metin bildiri
 • 23.01.2018, Uluslararası, The Seventh International Conference in Economics, BAHTİYAR ERCAN,KARABACAK MUSTAFA, Ekonomik Özgürlük ve İnsani Gelişmişlik: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Bir Panel Nedensellik Testi, Özet bildiri
 • 23.01.2018, Uluslararası, EconWorld2018@Lisbon, KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Türkiye’de Vergi Politikalarının Etkinliği: Nedensellik Analizi, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, C-IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, ÇALIŞKAN ŞADAN,KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Türkiye‟de Konut Fiyatları ve Konut Kredisi Faizleri Arasındaki İlişkinin Analizi, Özet bildiri
 • 15.06.2011, Uluslararası, Econ Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi II, MEÇİK OYTUN,KARABACAK MUSTAFA, Türkiye de Enflasyon Finansal Derinleşme ve Büyüme İlişkisi, Tam metin bildiri
 • 14.07.2016, Uluslararası, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, TÜRKİYE DE İŞSİZLİK ENFLASYON VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ, Özet bildiri
 • 14.07.2016, Uluslararası, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, TÜRKİYE DEN AVRUPA YA GÖÇ İŞÇİ GÖÇÜ VE İŞÇİ DÖVİZLERİ, Tam metin bildiri
 • 12.04.2017, Uluslararası, 6.th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, KARABACAK MUSTAFA, Natural Rate of Unemployment or Hysteresis Hypotesis? Evidence from G20 Countries: Analysis of Non-Linear Unit Root Test and Unit Root Test with Multiple Structural Breaks, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, EconAnadolu 2017 V. Anadolu International Conference in Economics, ÇALIŞKAN ŞADAN,KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Türkiye Ekonomisinde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Maki Eşbütünleşme Testi, Özet bildiri
 • 07.10.2010, Uluslararası, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, ÇALIŞKAN ŞADAN,MEÇİK OYTUN,KARABACAK MUSTAFA, Kadın Yoksulluğu ile Mücadelede Eğitimin Etkinliği Eskişehir İli Örneği, Tam metin bildiri
 • 05.12.2018, Uluslararası, İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi (İZCEAS), BAHTİYAR ERCAN,KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, AB Ülkeleri ve Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Vergi Gelirleri İlişkisi: Panel Veri Analizi, Tam metin bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, III. Congress of International Applied Social Sciences, KARABACAK MUSTAFA,Polat Özlem, Türkiye’de Yoksulluk Sorunu ve Çözüm Önerileri, Tam metin bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, C-IASOS Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, ÇALIŞKAN ŞADAN,KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Türkiye’de Hanehalkı Tüketim Profilinin Değişimi: 2002-2017, Tam metin bildiri
 • 01.02.2016, Uluslararası, ECONWORLD The Third International Conference on Economics, MEÇİK OYTUN,KARABACAK MUSTAFA,AYTUN UĞUR, Carbon Dioxide Emissions and GDP Bootstrap Panel Granger Causality Analysis on G7 Countries, Özet bildiri
 • , Ulusal, II. Uşak Sempozyumu, MEÇİK.OYTUN, GENÇ. ERHAN, KARABACAK. MUSTAFA, Uşak ta Kentleşme Ekonomi ve Yerel Dinamikler Bağlamında Stratejik Adımlar, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, 3. Yerel Ekonomiler Kongresi, KARAKOÇ. MEHTAP, GENÇ. ERHAN, KARABACAK. MUSTAFA, Küresel Krizin Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi Uşak İlinde Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, GENÇ. ERHAN, KARABACAK. MUSTAFA, Yabancı Doğrudan Yatırımların Firma Performansları Üzerindeki Etkisi IMKB ye Kayıtlı İmalat Şirketleri Üzerine Bir Analiz, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, KARABACAK MUSTAFA, Türkiyede Mali Teşvik Sistemi ve Uygulamaları, 2019, Ekin Yayın Evi, 9786053278641
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, KARABACAK MUSTAFA,BAHTİYAR ERCAN, Global Issues in Social Sciences, 2017, Peter Lang, 978-3-631-74715-5
 • Uluslararası 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization, 2017, IGI Global, 9781522520085
 • Uluslararası 2016, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Genç Erhan,KARABACAK MUSTAFA, Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunities, 2016, IGI global, 1522534962
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, KARABACAK MUSTAFA,MEÇİK OYTUN, Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization, 2016, IGI Global, 9781522520092