UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MEHMET ÜNAL

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1989 - 1992

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2011 - 2013

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)
  Bandırmalı-zâde Mustafa Hâşim Efendi’xxnin Vâridât-ı Mensûre’xxsinin tenkitli metni
 • Doktora

  2013 - 2015

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (DR)
  Ali Geylânî’xxnin Kitâb-ı Lü’xxlü’xxül-Meknûn ve Leylî vü Mecnûn adlı eserinin tahlili ve tercümesi
 • KPDS - Farsça

  1994 -

  Farsça - 82
 • Filoloji Temel Alanı
  Klasik Türk Edebiyatı

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ - TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2017

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ - ESKİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
 • UZMAN - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2016

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1995

  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - -
 • BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 - 2018

 • 2019

  Yüksek Lisans - OSMAN RAHMİ COŞKUN
  Mehmed Şükrü'nün (Dâmâd-ı Gelenbevî) Müntehabât-ı Mesnevî'si, (İnceleme-metin)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Eski Türk Edebiyatı-II (Eğt. Fak.) - Lisans, 2018-2019
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları II (Eğt. Fak) - Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Türk-İslam Edebiyatı Tarihi (16-20. Yüzyıllar) - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Türk-İslam Edebiyatı Metinleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Eski Türk Edebiyatı-VI - Lisans, 2018-2019
 • Eski Türk Edebiyatı-IV - Lisans, 2018-2019
 • Eski Türk Edebiyatına Giriş-II - Lisans, 2018-2019
 • Edebiyat Bilgi ve Teorileri-II - Lisans, 2018-2019
 • Eski Türk Edebiyatı- V - Lisans, 2018-2019
 • Eski Türk Edebiyatı- III - Lisans, 2018-2019
 • Eski Türk Edebiyatına Giriş-I - Lisans, 2018-2019
 • Eski Türk Edebiyatı-I (Eğitim Fak.) - Lisans, 2018-2019
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları-I (Eğitim Fak.) - Lisans, 2018-2019
 • Türk İslam Edebiyatı (İlahiyat Fak.) - Lisans, 2018-2019
 • Osmanlı Türkçesi (İlahiyat Fak.) - Lisans, 2018-2019
 • Klasik Edebiyat Bilgi ve Teorileri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Türk-İslam Edebiyatı Tarihi: Başlangıcından 16. Yüzyıla kadar - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Eski Türk Edebiyatı-VI - Lisans, 2017-2018
 • Osmanlı Türkçesi-II (Türk Dili ve Edeb.) - Lisans, 2017-2018
 • Öğretmenlik Uygulamaları - Lisans, 2017-2018
 • Bitirme Ödevi - Lisans, 2017-2018
 • Osmanlıca (Coğrafya Böl.) - Lisans, 2017-2018
 • Eski Türk Edebiyatı (Eğitim Fak.) - Lisans, 2017-2018
 • Eski Türk Edebiyatı-IV - Lisans, 2017-2018
 • Eski Türk Edebiyatına Giriş-II - Lisans, 2017-2018
 • Osmanlı Türkçesi-I (Türk Dili ve Edebiyatı Böl.) - Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İslami Türk Edebiyatı - Lisans, 2017-2018
 • Osmanlı Türkçesi (İlahiyat Fak.) - Lisans, 2017-2018
 • Türk Dili-2 - Lisans, 2016-2017
 • Türk Dili-1 - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÜNAL MEHMET,Coşkun Osman Rahmi, Es-Seyyid el-Hac Mehmed Şükrü’nün Şerh-i Müntehabat-ı Mesmevi’sinde Dini Unsurlar, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÜNAL MEHMET, SADİYE TARİKATI ŞEYHİ ACİZÎ SÜLEYMAN DEDE VE DİVANI, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÇALIŞKAN NURETTİN,ÜNAL MEHMET, DİVAN ŞİİRİNDE ASÂKİR-İ MANSURE ÜZERİNE YAZILMIŞ ŞİİRLER, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, MİRACNÂME GELENEĞİNDE BİR HALKA: MEHMET NAZİF’İN MİRACU’N-NEBİ’Sİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, Sünni Tarikatlarda Ehl-i Beyt Sevgisi ve Bektaşiliğe Temayül: Halveti-Celveti pirleri Azbi Baba ve Haşim Baba Örneği, uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, ÜNAL MEHMET,UYSAL MEHMET, Doğu ve Batı Kültürlerinde Siyasetname Geleneği: Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig ve Machiavelli’nin II Principe Örneği, Tarih Okulu Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇALIŞKAN NURETTİN,ÜNAL MEHMET, Bir Osmanlı Aydınının Dilinden Dönem Eleştirisi: Şeyhü’l-İslâm Haydarî-Zâde İbrahim Efendi’nin Rüyâ Mesnevisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, İslam Şiirinde Bilinç Ve İman: Ali Geylanî’nin Tevhid Manzumesi, uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇALIŞKAN NURETTİN,ÜNAL MEHMET, Mehmet Sâmih’in Üsküp Valisi Müşir Mustafa Paşa Medhiyesi Bağlamında Bir Tarihi Dönem İncelemesi, uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÇALIŞKAN NURETTİN,ÜNAL MEHMET, 17-18. Yüzyıl Balkanlarda Divan Sahibi Şairlerin Tarikat Bağlantıları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, Türk Şiirinde Vatan Kavramının Anlam Seyri, SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi)
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÜNAL MEHMET, Osmanlı Toplumunda Akika Geleneği: Ahmed Münib Efendi ‘nin Risâle-i Akîka Adlı Eseri, Akademik Bakış Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÜNAL MEHMET, Mesnevînin Yedinci Cildinin Sıhhati İle İlgili Görüş ve Tespitler, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇALIŞKAN NURETTİN,ÜNAL MEHMET, Sosyolojik Bir İmkân Olarak Divan Şiiri: Nabi Divanı’nda Sosyolojik Açıdan Din, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2016, ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, Tarikatlar Hakkında Ansiklopedik Bir Risale: Mir’ âtu’t- Turûk, Tarih Okulu Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÜNAL MEHMET, Batıl Bir Tasavvuf Algısı Oluşturma Çabaları ve Evhadü’d-din Kirmanî’nin Menkabeleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, ÇALIŞKAN NURETTİN,ÜNAL MEHMET, B Rahmi Eyüboğlu ve Cahit Koytak Şiirinde Tanrı Allah Tasavvuru, SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, ÜNAL MEHMET, Hıfzi nin 16 Yüzyılda Yazdığı Atasözü Derlemesi Manzume i Durub ı Emsal, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, Manzum Bir Sefaretname Tannane Kasidesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÜNAL MEHMET,PEKTAŞ MEHMET, Latîfî Tezkiresinde Osmanlı Saray Hayatının ve Sultanların Tasviri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, Bir Sufi Şairin Şiiri Haşim Baba Örneği, SDU Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ÜNAL MEHMET,PEKTAŞ Mehmet, Fehim i Kadim Divanında Gurbet, SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ÜNAL MEHMET, Ali Geylani nin Kaleminden Farsça Esmaü l Hüsna, Tarih Okulu Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ÜNAL MEHMET, Celvetî Tarikatında Çocuk Hukuku İle İlgili Bir Risâle Hukûk ı Veled, Tarih Okulu Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÜNAL MEHMET,YILMAZ ALİYE, Muhammed Murâd ı Buhârî ve Müridi Karababa zâde İbrahim Bursevî nin İstinsah Ettiği Risâle i Nakşibendiyye Adlı Eseri, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2013, ÜNAL MEHMET,PEKTAŞ MEHMET, Üsküdarlı Haşim Babanın Varidatı, EKEV Akademi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, ÜNAL MEHMET,PEKTAŞ MEHMET, 16 Yüzyıl Şairi Kebeci zâde Râhî ve Divançesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, ÜNAL MEHMET,PEKTAŞ MEHMET, Agehi nin Şütür Kasidesi, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2012, ÜNAL MEHMET, Tasavvuf Tarihi İçinde Celvetilik, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 30.10.2013, Uluslararası, 3rd International Conference On Language And Literature ”Turkish in Europa”,, ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, 17 18 Yüzyıl Balkanlarda Divan Sahibi Şairlerin Tarikat Bağlantıları, Tam metin bildiri
 • 19.10.2011, Uluslararası, 2. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, ÜNAL MEHMET, 18 Yüzyıl Tasavvuf Şairi Haşim Baba nın Vâridât ı Mensûre Divân ı Manzûme Adlı Eserinde Dil ve Üslup Özellikleri, Tam metin bildiri
 • 18.09.2013, Uluslararası, Neue Methoden beim Fremdsprachenerwerb, dargestellt am Blended Learning,, ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, Alternative Vorschlaege zur Vermittlung der persischen Sprache in der Türkei (Türkiyer’xxde Farsça Öğretimine Alternatif Öneriler), Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asoscongress), ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, Divan Şiirinde Vatan Hasreti Üzerine, Özet bildiri
 • 14.11.2013, Uluslararası, 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Konferansı “Balkanlarda Türkçe”, ÜNAL MEHMET,PEKTAŞ Mehmet, İşkodralı Acizî Süleyman Dede Divanı nın Dil ve Üslup Bakımından İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 03.09.2018, Uluslararası, FOURTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS IV), KABAKCI YUSUF,ÜNAL MEHMET, Doğu ile Batı Arasında Kalmış Müslüman Bir Aydın: Seyyid Emir Ali, Tam metin bildiri
 • 03.09.2018, Uluslararası, FOURTH INTERNATIONAL MEDITERRANEAN SOCIAL SCIENCES CONGRESS (MECAS IV), ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, Son Dönem Mevlevi Şairi Muhammed Eşref’in Şiirlerinde Mevlânâ ve Mevlevîlik, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÜNAL MEHMET, Bandırmalı zâde Mustafâ Hâşim Efendi nin Divân ı Manzûme si İnceleme Tenkitli Metin, 2019, Fakülte Kitabevi, 978 – 605 – 4324 – 93 – 4
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÜNAL MEHMET, Türk-İslam Edebiyatı, 2019, Lisans, 978-605-9498-55-5
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÜNAL MEHMET, Mecazdan Hakikate Aşkın Seyri, 2019, Fakülte Kitabevi, 978-605-4324-98-9
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ÜNAL MEHMET, Kastamonulu Muhammed Eşref Mesti Divanı, 2018, Fakülte Kitabevi, 978-605-4324-77-4
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ÇALIŞKAN NURETTİN,ÜNAL MEHMET, Osmalı Araştırmaları-2 Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri, 2018, Palet Yay., 978-605-2338-63-6
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ÜNAL MEHMET,ÇALIŞKAN NURETTİN, Osmalı Araştırmaları-2 Doğu ve Batı Türklüğünün Ortak Tarihi Devirleri ve Münasebetleri, 2018, Palet Yay., 978-605-2338-63-6
 • Uluslararası 2016, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Diyanet İslam Ansiklopedisi - Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2016, Diyanet Vakfı, 9789753898782
 • Uluslararası 2016, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Bandırmalızade Ahmed Münib Efendi), 2016, Diyanet Vakfı Yayınları-İstanbul,
 • Uluslararası 2016, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Yakup Afvi Efendi), 2016, Diyanet Vakfı Yayınları İSTANBUL,
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ÜNAL MEHMET, Ahmed Münib Efendi’nin Risaleleri, 2016, Fakülte Kitabevi, 978-605-4324-66-8
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, ÜNAL MEHMET, Bandırmalı zâde Mustafâ Hâşim Efendi nin Divân ı Manzûme si İnceleme Tenkitli Metin, 2015, Fakülte Kitabevi, 978-605-4324-62-0
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv.,
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, ÜNAL MEHMET, Bandırmalı zâde Mustafâ Hâşim Efendi nin Vâridât ı Mensûre si, 2015, Fakülte Kitabevi, 978-605-4324-63-7
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. Kırgızıistan,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. Kırgızistan,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv. KIRGIZİSTAN,
 • Uluslararası 2015, Ansiklopedi Maddesi, ÜNAL MEHMET, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2015, Ahmet Yesevi Üniv.,
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, ÜNAL MEHMET, Seyyid Murad ı Buhari Külliyatı I, 2013, Kutup Yıldızı Yayınları, 978-605-5291-21-1
Eleştirel Bakış Dergisi , Dergi, Filoloji Temel Alanı->Klasik Türk Edebiyatı