UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
MEHMET ŞEKER

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1966 - 2018

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
 • Bütünleşik Doktora

  1971 - 1978

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM MEDENİYETİ VE SOSYAL BİLİMLER (DR)
  Gelibolulu Mustafa Ali ve Meva’xxidü’xxn-Nefais fi Kavaidi’xxl-Mecalis
 • Lisans

  1996 - 2001

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
 • İlahiyat Temel Alanı
  İslam Tarihi ve Sanatları

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - -
 • PROFESÖR - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  1982 -

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ - İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
 • 2020

  Yüksek Lisans - İLKAY KÖŞGER
  Aleksiad ve Kitâbü'l-iʿtibâr'da haçlılar (Karşılaştırma)
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - HAVVA SELCEN YAŞAR
  XIX. yüzyıl Uşak para vakıfları
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Doktora - VELİ DOMBAYCI
  Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Uşak kazasında ilmȋ ve kültürel hayat (1839-1908)
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Doktora - MEHMET MASUM OCAK
  19. yüzyılın ikinci yarısında Kula kazâsında sosyal ve iktisadî durum: Şer'iye Sicilleri ve arşiv kaynakları ışığında bir inceleme
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Doktora - YUSUF SAĞIR
  Osmanlı arşiv belgelerine ve vakfiyelerine göre Köprülü Ailesi Vakıfları
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Doktora - ZEHRA EFE
  Anadolu Türk kültüründe mumyalama
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Doktora - ARZU TAŞCAN
  Bulgaristan'ın bağımsızlık sürecinde kilisenin fonksiyonel rolü
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - ABDURRAHMAN İLHAN
  Arşiv belgelerine göre 1915 yılındaki tehcir olayının Sivas'ta uygulanması
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - NİLGÜN AŞIKCI ÇEVİK
  Denizli 1831 nüfus sayımı grup biyografisi (prosopografisi)
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - MUHAMMET FATİH DUMAN
  Gelibolulu Mustafa Ali'nin Zübdetü't-Tevarih adlı eserinin 1-111. varaklar arası edisyon kritiği
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2005

  Yüksek Lisans - YUSUF SAĞIR
  Vakviyesine göre Köprülü Mehmet Paşa vakıfları (İzmir Milli Kütüphane'de 634/1-2 nota kayıtlı nüsha)
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2002

  Doktora - ABDÜLMECİT MUTAF
  XVII. yüzyılda Balıkesir'de kadınlar
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - ERTAN SAYGIN
  Zonguldak 1288-1289 yıllarına ait şeriyye sicil defteri, yer nu: 42/2160
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2000

  Yüksek Lisans - VÜSALE İSLAMOVA
  VII.-X. yüzyıllarda Azerbaycan ve Kafkasya`da İslamiyet
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2000

  Yüksek Lisans - EYÜP KURT
  Hz. Peygamber devrinde danışma meclisi (şura)
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - ABDÜLMECİT MUTAF
  Osmanlı arşiv belgelerine göre şura-yı devlet (1868-1922)/(1284-1341)
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - SÜLEYMAN ÖZKAYA
  Osmanlı arşiv belgelerine göre Bahailik hareketi
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1997

  Yüksek Lisans - MEHMET MASUM OCAK
  Manisa Kadılığı 189 No`lu Şeriye Sicili Defteri'ne göre Manisa`nın sosyal ve iktisadi durumu: 1145 / 1732
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1992

  Yüksek Lisans - MUSTAFA DEMİR
  Gelibolu Mustafa Ali'nin Fusul-i Hall-ü' Akd ve Usul-i Harc-ü Nakd adlı eseri: edisyon kritik ve tahlil
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Türk İslam Tarihi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İslam Kurumlar Tarii - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Osmanlı Medeniyeti - Lisans, 2018-2019
 • Anadolu Kültür Tarihi - Lisans, 2018-2019
 • Osmanlı Medeniyeti - Lisans, 2017-2018
 • Osmanlı Medeniyeti - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Hakemli 2020, ŞEKER MEHMET, Kudüs’te Bazı Selçuklu İzleri, Selçuklu Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1997, ŞEKER MEHMET, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesine Göre Turgutlu ve Sosyal Hayatı, Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu Bildirileri
 • Ulusal Hakemli 1997, ŞEKER MEHMET, Müverrih Âlî nin Tasavvufa Dair İki Eseri Hiltetü r Ricâl ve Riyâzü s Sâlikîn, Diyanet Üç Aylık İlmî Dergi
 • Uluslararası Hakemli 1996, ŞEKER MEHMET, Ahiliğin anadolunun sosyal ve kültürel hayatındaki yeri, Erdem
 • Ulusal Hakemli 1993, ŞEKER MEHMET, Vakfiyelerin Türk Kültürü Bakımından Özellikleri, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 1992, ŞEKER MEHMET, Osmanlı Vakfiyelerinde Çevre Bilinci ve Örnekleri, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1988, ŞEKER MEHMET, Çaka bey ve Tarihteki Yeri, Milli Kültür Dergisi
 • 26.04.2018, Uluslararası, Erol güngör Sempozyumu, ŞEKER MEHMET, Erol Güngör’xxün İslam Medeniyeti Müesseselerine (Medreseler ve Tarikatler) Bakışı, Tam metin bildiri
 • 25.04.2012, Uluslararası, Uluslaraarası Batı Anadolu Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-2 Menteşeoğulları Tarihi, ŞEKER MEHMET, Menteşeoğulları nın Türkçeciliği ve Burgazi Fütüvvetnamesi, Tam metin bildiri
 • 25.03.2016, Uluslararası, İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa-I, ŞEKER MEHMET, İslam Medeniyetinde Bilimin Doğuşu ve Gelişmesine Genel Bir Bakış, Tam metin bildiri
 • 23.10.2015, Uluslararası, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu II Karamanoğulları Beyliği, ŞEKER MEHMET, Karamanoğulları Beyliğine Genel Bir Bakış ve Bazı Mülahazalar, Tam metin bildiri
 • 23.04.2003, Ulusal, Kur'ân Mealleri (Eleştiriler ve Öneriler) Sempozyumu, ŞEKER MEHMET, İslam Tarihinde Kur ân ı Kerim in Türkçe ye İlk Çevirileri,
 • 15.11.2017, Uluslararası, 100. Yılında Kudus, ŞEKER MEHMET, Kuduste Selçuklu İzleri, Tam metin bildiri
 • 12.04.2018, Uluslararası, Anadolunun Fethinden Milli Mücadeleye Sosyo-kültürel Yapısıyla Kastamonu, ŞEKER MEHMET, İbn Batuta’xxnın Seyehatnamesinde Kastamonu’xxda Kültür Hayatı ve Ahilik, Tam metin bildiri
 • 12.03.2015, Uluslararası, Uluslararsı Osmanlının I. Hakimiyet Döneminde Yemen Sempozyumu, ŞEKER MEHMET, Gelibolulu Mustafa Ali'nin Künhü'l-Ahbarı'ın'da Lala Mustafa Paşa'nın Yemen Serdarlığı, Tam metin bildiri
 • 11.11.2016, Ulusal, Şehir ve Alimleri, ŞEKER MEHMET, Selçuklularda Birarada Yaşama Tecrübesi ve Alimleri, Tam metin bildiri
 • 11.09.2014, Uluslararası, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu 1 Eşrefoğulları Beyliği, ŞEKER MEHMET, Eşrefoğlu Beyine İthaf Edilen ”el-Fusul’ul-Eşrefiyye” Adlı Eseri İle ”Takariru’xul-Manasıb”a Genel Bir Bakış, Tam metin bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, III. Uuslararası Ahilik Sempozyumu, ŞEKER MEHMET, Alplikten Fütüvvete Fütüvvetten Ahiliğe, Tam metin bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, ŞEKER MEHMET, ALPLİKTEN FÜTÜVVETE/ FÜTÜVVETTEN AHİLİĞE, Tam metin bildiri
 • 04.06.2010, Ulusal, Uluslararası Batı Anadolubeylikleri tarih kültür ve medeniyeti sempozyumu-I: Aydınoğulları tarihi,, ŞEKER MEHMET, Aydınoğullarının kültür hayatı ve Türkçeciliği, Tam metin bildiri
 • 01.12.2017, Uluslararası, Uluslararası Orta Anadolu Ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü, Ve Medeniyeti Sempozyumu-IV Sahip Ata Oğulları Ve Turgutoğulları, ŞEKER MEHMET, Sahip Ataoğullarında Unvanlar ve Sahip Ata Ünvanı, Tam metin bildiri
 • 01.10.2020, Ulusal, Sempozyum, ŞEKER MEHMET, Osmanlı'nın İlk Döneminde Ahîler, Boydan Devlete Osmanlı-Söğüt'ten İstanbul'a, Tam metin bildiri
 • 01.10.2018, Uluslararası, 18. Türk Tarih Kongresi, ŞEKER MEHMET, Selçuklu tarihi bakımından imaduddin el İsfehani’xxnin nusrat’xxl-Fetra ve usretu’xxl-Fıtra” adlı eserinde babası safiyyuuddin muhammed’xxden aktardığı orjinal bilgiler, Özet bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, İzmirli Olmak, 2020, Ege Üniversitesi Yayınları, 978-605-338-306-2
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, GENÇ SÜLEYMAN,ŞEKER MEHMET, Türk İslam Medeniyet Tarihi, 2018, Mihrabad, 978-605-81991-3-2
 • Uluslararası 2018, Ansiklopedi Maddesi, ŞEKER MEHMET, Hilat, 2018, Türkiye Diyanet Vakfı,
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, Sezgin M Fuat,ŞEKER MEHMET,BAŞ EYUP,ARSLAN FAZLI,ERKOÇOĞLU FATİH,ÖZKAN MUSTAFA,BAŞ MÜNİRE KEVSER,YAZAR NURULLAH,ASLAN HALİDE,ÖZTÜRK EYÜP,BARIŞ MUSTAFA NECATİ,AKYÜZOĞLU İLYAS,DİLBAZ MAHMUT, İslam Medeniyeti Tarihi El Kitabı, 2017, Grafiker Yayınları, 978-605-9247-89-4
 • Uluslararası 2017, Ders Kitabı, Sezgin M Fuat,ERKOÇOĞLU FATİH,ARSLAN FAZLI,ŞEKER MEHMET,BAŞ EYUP,ASLAN HALİDE,ÖZKAN MUSTAFA,BAŞ MÜNİRE KEVSER,YAZAR NURULLAH,ÖZTÜRK EYÜP,BARIŞ MUSTAFA NECATİ,AKYÜZOĞLU İLYAS,DİLBAZ MAHMUT, İslam Medeniyeti Tarihi El Kitabı, 2017, Grafiker, 978-605-9247-89-4
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, Hoca Ahmed Yesevi, 2017, DİB YAYINLARI,
 • Uluslararası 2017, Ders Kitabı, Sezgin M Fuat,ŞEKER MEHMET,BAŞ EYUP,ARSLAN FAZLI,ERKOÇOĞLU FATİH,ÖZKAN MUSTAFA,BAŞ MÜNİRE KEVSER,ASLAN HALİDE,YAZAR NURULLAH,ÖZTÜRK EYÜP,BARIŞ MUSTAFA NECATİ,AKYÜZOĞLU İLYAS,DİLBAZ MAHMUT, İslam Medeniyeti Tarihi El Kitabı, 2017, Grafiker, 978-605-9247-89-4
 • Uluslararası 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Sezgin Fuat,ŞEKER MEHMET,BAŞ EYUP,ARSLAN FAZLI,ERKOÇOĞLU FATİH,ÖZKAN MUSTAFA,BAŞ MÜNİRE KEVSER,ASLAN HALİDE,YAZAR NURULLAH,ÖZTÜRK EYÜP,BARIŞ MUSTAFA NECATİ,AKYÜZOĞLU İLYAS,DİLBAZ MAHMUT, İslam Medeniyeti Tarihi, 2017, Grafiker yayınları, 978-605-9247-89-4
 • Uluslararası 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Sezgin Fuat,ŞEKER MEHMET,BAŞ EYUP,ARSLAN FAZLI,ERKOÇOĞLU FATİH,ÖZKAN MUSTAFA,BAŞ MÜNİRE KEVSER,ASLAN HALİDE,YAZAR NURULLAH,ÖZTÜRK EYÜP,BARIŞ MUSTAFA NECATİ,AKYÜZOĞLU İLYAS,DİLBAZ MAHMUT, İslam Medeniyeti Tarihi, 2017, Grafiker Yayınları, 978-605-9247-89-4
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, Hz. Peygamber ve Fütüvvet, 2017, Mas Matbaacılı San., 978-605-82945-1-6
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, İslam Tarihi Medeniyeti, 2017, Siyer Yayıınları, 978-605-2375-52-5
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, İslam Tarihi ve Medeniyeti, 2017, Siyer Yayınları, 978-605-2375-49-5
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, İslam Tarihi ve Medeniyeti, 2017, Siyer Yayınları, 978-605-2375-39-6
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, ŞEKER MEHMET, İslam Medeniyeti Tarihi, 2017, Grafiker Yayınları, 978-605-9247-89-4
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET,SAVAŞ RIZA,GENÇ SÜLEYMAN,ERTUĞRUL ALİ, Tecaribu l Ümem, 2016, Türk Tarİh Kurumu,
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, Osmanlının Birinci Hakimiyet Döneminde Yemen, 2016, İzmir,
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu II Karamanoğulları Beyliği, 2016, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi,
 • Uluslararası 2015, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, ŞEKER MEHMET, Osmanlı Belgelerinde Meryem Ana Kikko Manastırı, 2015, Yakın Doğu Ünivesitesi,
 • Ulusal 2011, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, Türk İslâm Medeniyetinde Ahîlik ve Fütüvvet nâmelerin Yeri, 2011, Ötüken Yayınevi,
 • Ulusal 2008, , ŞEKER MEHMET, Çorak Kapısı Camii Hazîresi ndeki Mezar Taşı Kitâbeleri Prof Dr Necmi Ülker e Armağan Kitabı, 2008, Meta Basım Matbaacılık, İzmir,
 • Ulusal 2006, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, Anadolu nun Türkleşmesi ve kültürel hayatı, 2006, Ötüken Neşriyat,
 • Ulusal 2006, , ŞEKER MEHMET, Anadolu nun Türkleşmesi ve Kültürel Hayat, 2006, Ötüken,İstanbul, 975-437-562-3
 • Ulusal 2005, , ŞEKER MEHMET, 14 Türkistan dan Anadolu ya İnsan ve Toplum Hayatı, 2005, Ankara, 975-507-091-9
 • Ulusal 2004, Ansiklopedi Maddesi, ŞEKER MEHMET, TDV DİA Mevlid, 2004, TDV YAYINLARI,
 • Ulusal 2004, , ŞEKER MEHMET, Müslüman Coğrafyacıların Gözüyle Ortaçağda Türkler Müslüman Coğrafyacıların Gözüyle Ortaçağda Türkler, 2004, İstanbul, 975-8861-33-6
 • Ulusal 2002, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, Türkler, 2002, Yeni Türkiye Yayınları, .....
 • Ulusal 2002, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, Fatih devri Osmanlı müelliflerinden Ali bin Hüseyin el Amasi veTarikul Edebi, 2002, Diyanet İşleri Başkanlığı,
 • Ulusal 2002, , ŞEKER MEHMET, Ali b Hüseyin el Amâsî ve Tarîkü l Edeb i, 2002, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 975-19-3275-0
 • Ulusal 2001, , ŞEKER MEHMET, Türkiye Selçukluları ve Osmanlılarda Bir Arada Yaşama Tecrübesi Müslim ve Gayri Müslim İlişkileri, 2001, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 975-19-2795-1
 • Ulusal 2000, , ŞEKER MEHMET, Anadolu da Bir Arada Yaşama Tecrübesi, 2000, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 975-19-2609-2
 • Ulusal 1999, , ŞEKER MEHMET, Türk Medeniyeti Tarihi, 1999, Eskişehir,
 • Ulusal 1997, Kitap Tercümesi, ŞEKER MEHMET, İslam Tarihinin Kaynakları ve araştırma metodları, 1997, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları,
 • Ulusal 1997, , ŞEKER MEHMET, İslâm Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metodları İslâm Tarihinin Kaynakları ve Araştırma Metodları Seyyide İsmail Kâşif in Mesadıru t Tarihi l İslâmi ve Menâhicu l Bahs fihi adlı Arapça eserinin tercümesi, 1997, İzmir, 975-96383-0-4
 • Ulusal 1997, , ŞEKER MEHMET, Gelibolu lu Mustafa Âlî ve Mevâidü n Nefâis fî Kavâ idi l Mecâlis adlı Eseri Tahlil ve Tenkîdi, 1997, TTK Basımevi 1997, 975-16-0888-0
 • Ulusal 1997, , ŞEKER MEHMET, Hilâl ve Haç Çekişmesi Halil Halid in Hilal ve Salib Münazaası adlı eserin sadeleştirilmesi, 1997, Ankara, 975-389-302-7
 • Ulusal 1996, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, Ahmed i Yesevi Hayatı ve Eserleri, 1996, Seha Neşriyat,
 • Ulusal 1996, , ŞEKER MEHMET, Divân ı Hikmet e Göre İnsan ve Sosyal Hayat Ahmed i Yesevî Hayatı Eserleri Fikirleri ve Tesirleri Editörlük, 1996, İstanbul,
 • Ulusal 1996, , ŞEKER MEHMET, İzmir li İsmail Hakkı nın Tasnif i Ulûm Adlı Eseri İzmirli İsmail Hakkı Editörlük, 1996, Ankara, 975-389-238-1
 • Ulusal 1995, , ŞEKER MEHMET, Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Menemen ve Sosyal Hayatı Türk Kültüründe Menemen Editörlük, 1995, Taşhan-Menemen,
 • Ulusal 1994, , ŞEKER MEHMET, Başşehir Tunus taki Türkçe Kitabeler, 1994, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İstanbul, 975-498-080-2
 • Ulusal 1994, , ŞEKER MEHMET, Necip Paşa Kütüphanesinin Vakfiyesi Türk Kültüründe Tire Editörlük, 1994, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Ankara, 975-389-135-0
 • Ulusal 1994, , ŞEKER MEHMET, Aydınoğulları Beyliği ve Birgi İmam Birgivî Editörlük, 1994, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, 975-389-142-3
 • Ulusal 1984, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, İslamda Sosyal Dayanışma Müesseseleri, 1984, Diyanet İşleri Başkanlığı,
 • Ulusal 1984, Bilimsel Kitap, ŞEKER MEHMET, İslamda Sosyal Dayanışma Müesseseleri, 1984, Diyanetişleri Başkanlığı,
 • Ulusal 1984, , ŞEKER MEHMET, İslâm da Sosyal Dayanışma Müesseseleri, 1984, Ankara, 975-19-0350-5
 • Ulusal 1981, , ŞEKER MEHMET, İslâm Türk Medeniyeti Tarihi, 1981, İstanbul,
 • Ulusal 1976, , ŞEKER MEHMET, İslâm Türk Medeniyeti Tarihi, 1976, Milli Eğitim Bakanlığı YAY-KUR Ankara,
 • Ulusal 1973, , ŞEKER MEHMET, Fetihlerle Anadolu nun Türkleşmesi ve İslamlaşması, 1973, İstanbul, 975-19-0343.2
 • Ulusal 1970, , ŞEKER MEHMET, Selçuk İsâ Bey Camiî, 1970, İZMİR,Endüstri Basım ve Yayımevi, 1970,
İnönü Universty International Journal of Social Sciences , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İslam Tarihi ve Sanatları
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti

  01.01.2015 - 31.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 650000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 6
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • İslam tarihi ve medeniyeti

  15.01.2015 - 30.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 65000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti

  15.01.2015 - 30.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Tamamlandı
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti Projesi

  01.01.2015 - 30.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 6
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti Projesi

  01.01.2015 - 30.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 6
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti Projesi

  01.01.2015 - 30.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 6
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti Projesi

  01.01.2015 - 30.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 6
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • II. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu: Osmanlı Belge ve Kaynaklarında Urfa

  16.05.2016 - 30.03.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 8.4
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa

  04.01.2016 - 18.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 8.4
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • İslam Tarihi ve Medeniyeti

  15.12.2015 - 15.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 6
  Özel Kuruluşlar - Tamamlandı
 • İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ PROJESİ

  15.01.2015 - 01.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 65000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı