UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MEHMET SAKİ ÇAKIR

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TASAVVUF ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2004 - 2008

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ
 • Önlisans

  2004 - 2006

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ
 • Lisans

  2008 - 2010

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (İLİTAM) (LİSANS TAMAMLAMA)
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2011

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK (YL) (TEZLİ)
  Cumhuriyetin ilanına doğru rejim tartışmalarının basındaki yansımaları (Akşam, Hakimiyet-i Milliye, Tanin, Tevhid-i Efkar)
 • Doktora

  2011 - 2016

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (DR)
  Nakşbendî-Hâlidîliğin Seyyid Taha Hakkârî Nehrî Kolu (XIX. Yüzyıl)
 • YDS - Arapça

  2014 -

  Arapça - 80.00000
 • YDS - Farsça

  2015 -

  Farsça - 73.75000
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TASAVVUF ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - SİİRT ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TASAVVUF ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2016

  İLAHİYAT FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TASAVVUF ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - DİCLE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013

  İLETİŞİM FAKÜLTESİ - GAZETECİLİK BÖLÜMÜ -
 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı

  2017 -

 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

  2017 -

 • SİİRT ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - Mohammad HASAN
  الشيخ عبدالرحمن التاغي ومكتوباته(تحقيقاً ودراسة)/Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî ve Mektûbâtı(Tahkik ve İnceleme)
  -
 • 2019

  Yüksek Lisans - RIDVAN GEYLANİ
  Bitlis Mutki'de bir Kadiri Şeyhi: Şeyh Safiyuddin GEYLANİ
  Siirt Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MOHAMMAD HASAN
  الشيخ عبدالرحمن التاغي ومكتوباته(تحقيقاً ودراسة)
  Siirt Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUHAMMED İKBAL EKİNCİ
  Tasavvufta ilâhî aşk: Sultan Memdûh Tillovî'nin Dîvânü'l-Münîbî örneği
  Siirt Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - EDİBE ŞİFA APAYDIN
  İmam-ı Rabbânî Mektûbât'ında Şeriat-Tarikat İlişkisi
  Siirt Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Farsça Tasavvuf Metinleri I - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Tasavvuf Düşüncesi ve Kavramları I - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Tasavvuf I - Lisans, 2019-2020
 • KLASİK TASAVVUF METİNLERİ II - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • FARSÇA TASAVVUF METİNLERİ I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI II - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TASAVVUF II - Lisans, 2018-2019
 • TASAVVUF I - Lisans, 2018-2019
 • FARSÇA TASAVVUF METİNLERİ II - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ERKEN DÖNEM TASAVVUF TARİHİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI II - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • FARSÇA I - Lisans, 2017-2018
 • TASAVVUF II - Lisans, 2017-2018
 • TASAVVUF I - Lisans, 2017-2018
 • FARSÇA TASAVVUF METİNLERİ I - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI I - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • TASAVVUF II - Lisans, 2016-2017
 • FARSÇA II - Lisans, 2016-2017
 • KIRÂA (OKUMA-ANLAMA) - Lisans, 2016-2017
 • TASAVVUF I - Lisans, 2016-2017
 • sentaks I - Lisans, 2012-2013
 • morfoloji I - II - Lisans, 2012-2013
 • metin üzerinde uygulama - Lisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÇAKIR MEHMET SAKİ, İbn Hacer Heytemî’nin Tasavvuf Müdafaası: El-Fetâva’l-Hadîsiyye Özelinde Tasavvufa Dair Fetvaları, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Şeyh Asım Ohinî ve Birketü’l-kelimât fî menâkıb-ı ba’di’s-sâdât İsimli Eseri, e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
 • Ulusal Hakemli 2019, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Hatm-i Hâcegân ve Hâlidîlik’te Uygulanan Örnekleri, İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Siirt’te Bir Nakşî-Hâlidî Merkezi: Zokayd Tekkesi ve Medresesi, ARTUKLU AKADEMİ
 • Ulusal Hakemli 2018, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Bir Fâkihin Tasavvuf Yorumu: Akifzâde’nin Mühimmâtu’s-Sûfiyye Adlı Mahtût Eseri, Dergİabant (AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi)
 • Ulusal Hakemli 2017, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Şeyh Abdurrahman-ı Tağî ve Norşin Tekkesinden Yayılan Kollar, İHYA: Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, ÇAKIR MEHMET SAKİ, XIX. Yüzyılda Tarikat-Siyaset İlişkisi: Nehrî Tekkesi Örneği, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Şeyh Ubeydullah Nehrî’in Mesnevîsi: Tuhfetü’l-ahbâb, e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Abdurrahman Hâlis Tâlebânî Kerkûkî ve Kitâbü’l-Meârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf Eseri, Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2016, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Seyyid Sıbgatullah Arvasî ve Gayda Tekkesi, İHYA: Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Seyda Molla İbrahim Kelhokî’nin Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Yönü ve Eğitim Öğretim Metodu, e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
 • 29.06.2012, Uluslararası, Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Seyda Molla İbrahim Kelhokî’nin Hayatı ve Eğitim Öğretim Metodu, Tam metin bildiri
 • 25.04.2013, Uluslararası, Uluslararası Hâce Muhammed Lutfî (Alvarlı Efe) Sempozyumu, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Alvarlı Muhammed Lutfî Dîvân’nda Şerîat-Tarîkat-Marîfet-Hakîkat Kavramları, Tam metin bildiri
 • 24.05.2013, Uluslararası, Uluslararası Seyyid Taha-i Hakkari Sempozyumu, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Seyyid Sıbgatullah Arvasî’nin Dilinden Seyyid Taha Nehrî, Tam metin bildiri
 • 22.05.2013, Uluslararası, II. Uluslararası Mesnevî-i Manevi Sempozyumu: Çağdaş Etkileşimler, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Mesnevî’nin İlk On Sekiz Beytine Manzum Bir Şerh: Kitâbu’l-Meârif Fî Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, Özet bildiri
 • 12.05.2017, Ulusal, Şeyh Muhammed El-Hazin Sempozyumu, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Şeyh Muhammed Hazîn’de Kalbin Tasfiye ve Tezyini, Özet bildiri
 • 11.10.2012, Uluslararası, I. Uluslararası Harakanî Sempozyumu, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Ebu’l-Hasan el-Harakanî’de Fenâ ve Bekâ, Tam metin bildiri
 • 04.05.2017, Ulusal, MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ VE HÂLİDÎLİĞİ NBİNGÖL VE ÇEVRESİÜZERİNDEKİ ETKİSİ, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Şeyh Abdülkadir-i Hezânî ve Hezân Dergâhı’nda Yetişen Sûfî Âlimler, Tam metin bildiri
 • 03.10.2013, Uluslararası, I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Câmiu’l-Usûl ile Âdâb-ı Fethullah Arasında Nefy u İsbât Zikri Erkân ve Âdâbı Bağlamında Bir Mukayese, Tam metin bildiri
 • 02.12.2016, Uluslararası, Uluslararası Bahaeddin Nakşibend ve Nakşibendilik sempozyumu, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Taha Harîrî ve Sûrsûre Tekkesi Üzerine Bir Saha Araştırması, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ÇAKIR MEHMET SAKİ, XIX. Yüzyıl Doğu ve Güneydoğu İrfanı Kaynaklarından Seyyid Sıbgatullah Arvâsî’nin Minah İsimli Eseri (Tahkik Ve İnceleme), 2019, Al-Maktabah al-Hashimiyah (Haşimi Yayınevi), 978-605-7621-29-0
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Tekirdağ’xxda Dini ve Kültürel Hayat, 2019, Ensar Yayınevi, 978-605-7619-73-0
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Molla Halil es-Si’irdi: Hayatı Eserleri ve İlmî Kişiliği, 2019, Beyan Yayınevi, 978-975-473-894-0
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Adab-ı Şeyh Fethullah, 2018, Semerkand Yayınevi, 978-605-159-423-1
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Seyyid Taha Hakkarî ve Nehrî Dergahı, 2017, Nizamiye Akademi, 978-605-159-345-6
 • Uluslararası 2015, Kitap Tercümesi, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Akaid Risaleleri (itikada Dair üç Risale), 2015, Semerkand Yayınevi, 978-605-159-107-0
 • Ulusal 2014, Ders Kitabı, ÇAKIR MEHMET SAKİ, Tasavvuf, 2014, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,
e-Şarkiyat İlmiAraştırmalar Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Ağrı islami ilimler Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri