UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
GÖKHAN DEMİRHAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • Lisans

  2002 - 2006

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Doktora

  2010 - 2015

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR)
  Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanında Paradigma ve Araştırma Geleneği
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2010

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Eğitim yöneticilerinin yönetsel tarzları ile öğretmenlerin adanmışlık ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Bahar

  İngilizce - 72.500
 • KPDS - İngilizce

  2008 - Güz

  İngilizce - 69
 • Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2018

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2015

  EĞİTİM FAKÜLTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • 2019

  Yüksek Lisans - EYYÜP KILIÇ
  Okul Yöneticilerinin Paternalist Liderlik Düzeyleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algıları Arasındaki İlişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ERGÜN AKSOY
  ÖĞRETMENLERİN OKULLARDAKİ PAYLAŞILAN LİDERLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÖZGÜR ÖLMEZ
  Eğitim kurumu yöneticilerinin,yönetici atama kriterlerinin kabul düzeyleriyle iş doyumları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - OLCAY MUTLU
  İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖZ-YETERLİLİKLERİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İMRAN NAZİKE AVCI
  ÖRGÜTSEL GÜVENİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: CİNSİYETİN VE MEDENİ DURUMUN ETKİSİNE YÖNELİK BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - RUŞEN KARAARSLAN SARI
  Okulların Örgüt Kültürü İle Değişime Hazır Bulunuşluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ZEKİ KİLİTCİ
  Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin yönetici görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - HASAN AYDOĞAN
  Özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin paylaşılan liderlik algısı ile örgütsel bağlılık düzeyleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - OKAN KARACA
  Türkiye'de eğitim yönetimi alanında yazılan lisansüstü tezlerin metodolojik incelemesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - YAĞMUR SAKAR
  Performansa dayalı ücretlendirme hakkında okul yöneticilerinin görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ÖZGÜR ÖLMEZ
  Eğitim kurumu yöneticilerinin yönetici atama kriterlerinin kabul düzeyleriyle iş doyumları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - AHMET ÖZKAN ÇETİN
  Okul yöneticilerinde Duygusal Zeka ve Kurum İmajı ilişkisi : Öğretmen görüşlerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli, Sakar Yağmur,DEMİRHAN GÖKHAN, Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri, Future Visions Journal
 • Uluslararası Hakemli, Karaca Okan,DEMİRHAN GÖKHAN, TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜTEZLERİN METODOLOJİK İNCELEMESİ, The Journal of International Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli, DEMİRHAN GÖKHAN,AYPAY AHMET,YÜCEL CEMİL, TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA ARAŞTIRMAGELENEĞİ VE PARADİGMA: ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİKKABULLER, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli, KİLİTÇİ ZEKİ,DEMİRHAN GÖKHAN, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, The Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli, ACUN İSMAİL,YÜCEL CEMİL,DEMİRHAN GÖKHAN, Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Kaynakları, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, DEMİRHAN GÖKHAN,YÜCEL CEMİL, A Prediction for Teacher commitment: Effects of managerieal style, burnout and demographics, Research in Social Sciences and Technology
 • Uluslararası Hakemli, emin Cener,ACUN İSMAİL,DEMİRHAN GÖKHAN, The Impact of ICT on Pupils Achievement and Attitudes in Social Studies, Journal of Social Studies Education Research
 • Uluslararası Hakemli, YÜCEL CEMİL,BOYACI ADNAN,DEMİRHAN GÖKHAN,KARATAŞ EBRU, Milli Eğitim Örgüt Sisteminde Kayıt Alanı Hinterland Uygulamasının Yönetsel İşlevselliğinin Değerlendirilmesi ve Ekonomik Sosyal ve Kültürel Sermaye Açılarından Doğurduğu Problemlerin İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
 • Uluslararası Hakemli, AYPAY AHMET,SEVER MUSTAFA,DEMİRHAN GÖKHAN, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu Boylamsal Bir Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli, ULUÇINAR UFUK,AKAR CÜNEYİT,DEMİR METİN,DEMİRHAN GÖKHAN, An investigation on epistemological beliefs of university students, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Ulusal Hakemli, TURAN SELAHATTİN,YÜCEL CEMİL,KARATAŞ EBRU,DEMİRHAN GÖKHAN, Okul Müdürlerinin Yerinden Yönetim Hakkındaki Görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli, AYPAY AYŞE,AYPAY AHMET,DEMİRHAN GÖKHAN, Öğrencilerin Üniversiteye Uyumu Bir Üniversite Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 27.12.2018, Ulusal, 1. Türk Eğitim Kongresi, DURAN EROL,DEMİRHAN GÖKHAN,ÖZTÜRK EBRU, Gaspıralı İsmail Bey’in İzinde Dil Bilinci ve Millî Kimlik, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8.Uluslararası eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR 8), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,DEMİRHAN GÖKHAN,YALIM Sebila,GÜRLER Ece,Yamaner Ahmet, Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkilemede kullandıkları yönetsel etki taktikleri, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, DEMİRHAN GÖKHAN, Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyo -Demografik Özellikleri ve Eğitime İlişkin Algıları: Bir MetaforÇalışması, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, GÖZ NUR LEMAN,GÜNDOĞAN ASLI,DEMİRHAN GÖKHAN, Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ve Sınıf İçine Yansımaları, Özet bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, 3rd International Research Congress on Social Sciences, DURAN EROL,DEMİRHAN GÖKHAN,AKGÜN ERGÜN,KARGIN TOLGA,ÇOBAN OKAN, Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, 3rd International Research Congress on Social Sciences, DURAN EROL,DEMİRHAN GÖKHAN,KARGIN TOLGA,AKGÜN ERGÜN,ÇOBAN OKAN, 21. Yüzyıl Becerilerine Sahip İlkokul Öğretmeni Yetiştirmek, Özet bildiri
 • 02.03.2018, Uluslararası, 14th International Conference on Social Sciences, DEMİRHAN GÖKHAN, An Educational Policy Dilemma in Developing Countries: Elitism and Populism, Özet bildiri
 • Ulusal, Ders Kitabı, YÜCEL CEMİL,DEMİRHAN GÖKHAN,KARATAŞ EBRU,ŞENGİL AKAR ŞEYMA,BİNİCİ UĞUR, Sınıf Yönetimi, 2018, Anı Yayıncılık,
 • Ulusal, Bilimsel Kitap, AKAR CÜNEYİT,DEMİRHAN GÖKHAN, COĞRAFYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, 2017, Pegem Akademi,
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri