UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
AYŞE GÜLTEKİN

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
HADİS ANABİLİM DALI
 • Lisans

  1986 - 1991

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  1993 - 1996

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  İsmail Hakkı Bursevi`nin kırk hadis şerhi üzerine tahric ve tenkid çalışması
 • Doktora

  2000 - 2006

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  İsmail Ankaravi’nin Mesnevi Şerhi Mecmuatü’l-Letâif ve Matmuratü’l-Mearif’te Hadis (altıncı cilt örneği)
 • KPDS - Arapça

  2012 - Bahar

  Arapça - 65.00
 • İlahiyat Temel Alanı
  Temel İslam Bilimleri

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - HADİS ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2014 - 2016

 • Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - İMRAN KARACA TEKE
  Kütüb-i Sittedeki talak hadisleri ekseninde Hz. Peygamberin sünnetinde boşanma konusunun incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YAHYA ERDOĞAN
  Hz. Peygamberin bireysel ve toplumsal problemleri çözmede takip ettiği metotlar
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İMRAN KARACA TEKE
  Sünnette boşanma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - HAYYİRE YÜKSEK
  Zâhid el-Kevserî'nin "el-İmtâ '" adlı eserinde yer alan "Müsnedü Ebî Hanîfe li'l-Hasen b. Ziyâd"daki 60 hadîs-i şerîfin tahrîci ve değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MUHAMMED ALİ ŞİMŞEK
  PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)'İN ENSAR'I ÖVEN RİVAYETLERİ BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN KARDEŞE YARDIM OLGUSUNUN İNCELENMESİ
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ORYANTALİSTLER VE HADİS - Doktora, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI - Doktora, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Doktora, 2019-2020
 • BİTİRME ÖDEVİ - Lisans, 2019-2020
 • HADİS V - Lisans, 2019-2020
 • HADİS II - Lisans, 2019-2020
 • HADİS I - Lisans, 2019-2020
 • HADİS TARİHİ - Lisans, 2019-2020
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ I - Lisans, 2019-2020
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ - Lisans, 2019-2020
 • GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ - Doktora, 2019-2020
 • HADİS USULÜNDE YENİ METODOLOJİ ANLAYIŞLARI - Doktora, 2019-2020
 • HADİS EDEBİYATI TARİHİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • HADİS USULÜNE GİRİŞ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • ŞİANIN HADİS ANLAYIŞI VE HADİS KAYNAKLARI - Lisans, 2018-2019
 • HADİSLERDE AİLE HAYATI - Lisans, 2018-2019
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ II - Lisans, 2018-2019
 • HADİS I - Lisans, 2018-2019
 • HADİS IV - Lisans, 2018-2019
 • HADİS V - Lisans, 2018-2019
 • HADİS II - Lisans, 2018-2019
 • HADİS III - Lisans, 2018-2019
 • HADİS TARİHİ - Lisans, 2018-2019
 • HADİS İLİMLERİ VE USULÜ I - Lisans, 2018-2019
 • ARAPÇA HADİS METİNLERİ - Lisans, 2018-2019
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • HADİS PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • HADİS İLİMLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • HADİS EDEBİYATI TARİHİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • HADİS USULÜNE GİRİŞ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ - Doktora, 2018-2019
 • HADİSLERDE GÖRÜLEN İHTİLAFLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI - Doktora, 2018-2019
 • ORYANTALİSTLER VE HADİS - Doktora, 2018-2019
 • HADİS USULÜNDE YENİ METODOLOJİ ANLAYIŞLARI - Doktora, 2018-2019
 • Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları - Doktora, 2017-2018
 • Günümüz Hadis Problemleri - Doktora, 2017-2018
 • Arapça Hadis Metinleri - Lisans, 2017-2018
 • Oryantalistler ve Hadis - Doktora, 2017-2018
 • Hadis Usulünde Yeni Metodoloji Anlayışları - Doktora, 2017-2018
 • Hadis Edebiyatı Tarihi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Hadis Usulüne Giriş - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Hadis Problemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Hadis ilimleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Şianın Hadis Anlayışı - Lisans, 2017-2018
 • Hitabet ve Mesleki Uygulama - Lisans, 2017-2018
 • Hadis V - Lisans, 2017-2018
 • Hadis IV - Lisans, 2017-2018
 • Hadis III - Lisans, 2017-2018
 • Hadis İlimleri ve Usulü II - Lisans, 2017-2018
 • Hadis I - Lisans, 2017-2018
 • Hadis II - Lisans, 2017-2018
 • Hadis İlimleri ve Usulü I - Lisans, 2017-2018
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • Hadis İlimleri ve Usulü - Lisans, 2016-2017
 • Hadis III - Lisans, 2016-2017
 • Hadis I - Lisans, 2016-2017
 • Arapça Hadis Metinleri - Lisans, 2016-2017
 • Duyma Anlama - Hazırlık, 2016-2017
 • Hadis Edebiyatı - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Hadis Usulüne Giriş - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Hadis İlimleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Hadis Problemleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Arapça İlmi ve Edebi Metinler - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Hadis Edebiyatı - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Hadis Usulüne Giriş - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Duyma Anlama - Lisans, 2013-2014
 • Okuma Anlama - Lisans, 2013-2014
 • Kuran'da Ana Temalar - Lisans, 2013-2014
 • Ulusal Hakemsiz 2020, GÜLTEKİN AYŞE, Haramlardan ve Mekruhlardan Kaçınmak, Diyanet Aile Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2019, GÜLTEKİN AYŞE, Allah’ın Emaneti Kadınlar, Diyanet Aile Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2019, GÜLTEKİN AYŞE, EŞLERİN MAHREMİYETİ, DİYANET AİLE DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜLTEKİN AYŞE, Hadis Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları, İTOBİAD
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜLTEKİN AYŞE, İsmâil Hakkı Bursevî’nin Hadis Şerh Metodu, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, GÜLTEKİN AYŞE, Hz Şârih İsmâil Ankaravî ve Hadisçiliği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • 27.03.2015, Ulusal, Din Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, GÜLTEKİN AYŞE, Mahremiyet Algımızı Etkileyen Dini Metinler ve Kadın Açısından Mahremiyetin Mahrumiyete Dönüşmesinin Sebepleri, Tam metin bildiri
 • 25.04.2015, Ulusal, Altıncı ”Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu”, GÜLTEKİN AYŞE, Allah’ın Kadın Kullarıyla Camilerin İhyası, Özet bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, Proceedings of 1st International Conferenceon Scientific Cooperation for the Future in theSocial Sciences, GÜLTEKİN AYŞE, Malı Yönetme Konusunda Dünya Ahiret Dengesini Gözetmenin Hadisler Işığında Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 21.04.2017, Uluslararası, Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu, GÜLTEKİN AYŞE, Hayreddin Hızır b. Mahmud’un Hayatı ve Hadisçiliğinin Meşâriku’l-Envâr Şerhinin İlk Hadisine Yazdığı Haşiye Çerçevesinde İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ERTE CONGRESS, GÜLTEKİN AYŞE, EĞİTİMDE ROL MODEL İHTİYACI VE HZ. PEYGAMBERİN ÖRNEKLİĞİ, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ERTE CONGRESS, GÜLTEKİN AYŞE, HADİS ÖĞRETİMİNDE YENİ YÖNTEM ARAYIŞLARI, Özet bildiri
 • 13.08.2018, Uluslararası, Erte Congress, GÜLTEKİN AYŞE, HZ. PEYGAMBER’İN EĞİTİM METODUNDA SOYUTUSOMUTLAŞTIRMA, Özet bildiri
 • 13.08.2018, Uluslararası, Erte Conress, GÜLTEKİN AYŞE, Hz. Peygamberin Problem Çözme Metotları, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF Conference 2019, GÜLTEKİN AYŞE, Hicret Sonrası İslam Toplumunun İnşâsında Muâhât (Kardeşlik) Uygulaması ve GünümüzeYansımaları, Tam metin bildiri
 • 08.05.2017, Uluslararası, İslam ve Yorum Sempozyumu, GÜLTEKİN AYŞE, Rüyâ, Keşf ve İlhâma Dayalı Olarak Yapılan Yorumlar ve Günümüze Yansımaları, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, GÜLTEKİN AYŞE, HADİS II, 2019, LİSANS YAYINCILIK, 978-605-9498-77-7
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, GÜLTEKİN AYŞE, HADİS II, 2019, LİSANS YAYINCILIK, 978-605-9498-77-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, GÜLTEKİN AYŞE, İslam ve Yorum, 2017, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 978-605-68015-1-8(1. C)
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri